fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Etter skuletid 2023

Påmelding til «Utenom skuletid»

Vi held fram med tilbodet «Utenom skuletid» til elevar på 1. – 4. steget frå skulestart i august 2023.

Dei som skal delta i denne ordninga må vere påmelde på dei dagane dei skal bruke. Vi ynskjer elles tydelege tilbakemeldingar til skulen i god tid dersom elevar som er påmelde ikkje skal nytte tilbodet ein dag.

Det er i utgangspunktet ikkje høve til å byte dagar eller få ekstra dagar, men dette kan diskuterast med skulen, og må i så fall også avklarast i god tid på førehand.

Dette har samanheng med at vi må sørge for at vi har tilstrekkeleg personale og at personalet skal kunne planlegge ettermiddagsøkta på ein tilfredsstillande måte.

Tilbodet blir måndag til fredag kl. 08.00 – 08:45 og kl. 15.00 – 16.00, og vil følgje skuleruta.

Innhaldet vil variere mellom praktisk arbeid av ulikt slag og meir frie aktivitetar. Praktisk arbeid har ein viktig plass i montessoriskulen.

Viktig å notere seg når de vurdere om dette er noko for dykkar barn:
Dette vil vere eit organisert tilbod, som det er frivillig å delta på, men når ein først har meldt seg på, må ein følgje / velje mellom dei oppsette aktivitetane. De må altså vere trygge på at barnet vil trivast med å vere her ei ekstra økt etter skuleslutt.

NB! Vi gjer merksam på at det ikkje er skuleskyss knytt til denne ordninga.

Vil melde på «Etter skuletid»:

 

Kommentar

Kommentar (tidspunkt, om eleven blir henta eller skal gå heim sjølv, annan viktig informasjon):