fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Omgjevnadene

Omgjevnadene

Omgjevnadene skal gje elevane stimulans og tryggleik. Stimulans får elevene av interessante arbeidsoppgåver, engasjerte lærarar og eit tiltalande miljø.

Omgjevnadene omfattar ikkje berre lærarar, kameratar og undervisningsmateriell, men heile skulehuset og alt som er i miljøet rundt. Det er desse forholda som skaper ein positiv eller negativ atmosfære, og det er denne atmosfæren som utviklar elevane i positiv eller negativ retning.

Klasserommet er inndelt etter fag, slik at elevane veit nøyaktig kvar dei finn materiell og litteratur. Det ligg nøye vurderingar bak val av plasseringar, møblering, fargar og bilete på veggene. Alt i klasserommet skal bidra til å inspirere elevane til ro og arbeidsglede. Elevane har ansvar for til alle tider å halde orden i klasserommet.

For at eleven skal kjenne tryggleik, er det viktig at han kan stole på omgjevnadene. Han må for eksempel ikke kjenne seg usikker overfor kameratar og lærarar.

Montessoriglobane. Dette er globusar for sensoriske øvingar. Under ser vi puslespel med verdsdelane. Kvar verdsdel har eit eige puslespel, der kvart land er ein puslebit.

Elevane må vite kvar bøker, materiell og midlar til informasjonsinnhenting finst, og også få vite kvar desse er tilgjengelege slik at dei kan planlegge og fullføre dei arbeidsoppgåvene dei har starta. Difor er det svært viktig at elevane får ansvar for eige skulemiljø, for eksempel ved å leggje på plass det dei har brukt, slik at alle kan ha nytte av det. Borna hjelper kvarandre til å følgje reglar og rutinar.

Montessoripedagogikken